Vedecko-výskumná činnosť v roku 2018

 

1. Spracovanie materiálu Iža – km 1759

Zodp.: Mgr. M. Gere

Spoluriešiteľ: PhDr. Priska Ratimorská

Termín: 2016-2018

 

2. Záchranný archeologický výskum Chľaba

Zodp.: Mgr. M. Gere

Termín: 2017/2018

 

3. Predstihový archeologický výskum „Iža - Dom seniorov sv. Alžbety“

Zodp.: Mgr. M. Gere

Spolupráca: Mgr. A. Csuthy, PhD.

Termín: 2018

 

4. Záchranný archeologický výskum Mužla

Zodp.: Mgr. M. Gere

Termín: 2017/2018

 

5. Mapovanie a skúmanie archeologických pamiatok komárňanského okresu
Výskum na vedecké a dokumentačné účely Komárno - „Stará pevnosť“

Zodp. Mgr. M. Gere

Spolupráca: Mgr. M. Gereová, Mgr. A. Csuthy, PhD., PhDr. A. Ozimy

Termín: od roku 2018

 

6. Ľudový odev v Martovciach

Zodp.: I. Gaálová

Termín: 2018

 

7. Pohrebné obyčaje a piesne z okolia Komárna – obec Iža

Zodp.: PhDr. A.Sipos

Termín: 2015-2020

 

8. Kolégium skúmania tradičných hodnôt v Martovciach - „Martosi Értékfeltáró Kollégium“  

Zodp. PhDr. Anna Sipos

Termín: 2018-2019

 

9. Gyula Berecz, komárňanský sochár I. polovice 20. storočia

Zodp.: T. Szabó Csekei

Termín: 2017 - 2018

 

10. Výstavy výtvarného umenia v Komárne v rokoch 1910 – 1913

Zodp.: T. Szabó Csekei

Termín: 2018

 

11. Dejiny Komárna v rokoch 1914-1920 – Udalosti v meste v zrkadle miestnej tlače

Zodp.: Péter Vanya

Termín: 2018

 

12. Pamiatky revolúcie 1848/1849 v historickej zbierke Podunajského múzea v Komárne

Zodp.: Péter Vanya

Termín: 2018

 

13. Ekologické aspekty rozšírenia makrofytov v umelých vodných tokoch na južnom Slovensku

Čiastková úloha: „Makrofyty Komárňanského kanála

Zodp.: PaedDr. Csilla Dorotovičová, PhD.

Termín: dlhodobá úloha

 

14. Flóra obce Paňa

Zodp.: PaedDr. Csilla Dorotovičová, PhD.

Termín: 2015 – 2018

 

15. Rozšírenie chráneného druhu, kotvičníka zemného (Tribulus terrestris L.) v intraviláne

Komárna

Zodp.: PaedDr. Csilla Dorotovičová, PhD.

Termín: 2017 – 2022

 

16. Floristický výskum zaujímavých prírodných i antropogénne zmenených porastov v okolí

Komárna

Zodp.: PaedDr. Csilla Dorotovičová, PhD.

Termín: dlhodobá úloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovanie pravekého materiálu z archeologického výskumu Komárno - „Stará pevnosť
XHTML | CSS